Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.kurs-fotografii.com (zwanym dalej „Serwis”)
 2. Sprzedawca oferuje treści cyfrowe, dostępne pod adresem www.kurs-fotografii.com
 3. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Marcin Plezia, prowadzący działalność gospodarczą Fotoproject Marcin Plezia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 13B/58, 35-241 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 795-250-63-83, REGON 180629445 (zwanym dalej „Administrator lub Sprzedawca”)
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym w ramach tej umowy – prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane z korzystaniem z Serwisu, a także zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5. Informacje dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w widocznym miejscu w Serwisie. 

RODZIAŁ 2. DEFINICJE

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie: 

 1. Administrator – Fotoproject Marcin Plezia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 13B/58, 35-241 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 795-250-63-83, REGON 180629445
 2. Klient lub Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, która dokonuje zakupów w Serwisie i tym samym są stroną Umowy o dostarczenie treści cyfrowych
 3. Materiały edukacyjne – materiały w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Serwisu lub wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail;
 4. Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24.pl z tytułu Umowy;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kurs-fotografii.com;
 7. Umowa – to umowa zawierana pomiędzy Administratorem oraz Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 8. Usługa – świadczona przez Administrator na rzecz Klienta płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych;
 9. Konto klienta: To indywidualny dostęp danego Klienta do Serwisu, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do usług; Konto Klienta umożliwia dostęp do zakupionych wcześniej Produktów.
 10. Formularz zamówienia: Formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty w Serwisie.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI OGÓLNE

 1. Administrator w ramach Serwisu oferuje odpłatnie świadczenie usług elektronicznych, w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, której stronami są Administrator jako Sprzedawca oraz Klient.
 2. Przedmiotem Umowy o świadczenie treści cyfrowej jest przede wszystkim udostępnienie Formularza zamówień umożliwiającego zakup Produktów oraz założenie i utrzymanie Konta Klienta
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto w polskich złotych (Administrator nie jest płatnikiem podatku VAT).
 5. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz realizacji Umowy, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 6. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • nie rozsyłania lub umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Administratora,
  • Zabezpieczenia loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
  • Nie przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym oraz nie korzystania z konta innego Klienta. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług. Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • korzystania z treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie do własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na: info@kurs-fotografii.com.
 9. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.

ROZDZIAŁ 4. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy oraz uzyskania dostępu do Usługi Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz znajdujący się na stronie Serwisu po adresem www.kurs-fotografii.com.
 2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktyczny.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:
  • Prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia;
  • Zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności;
  • Zaakceptowanie oświadczenia o zgodzie na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (utrata prawa odstąpienia od umowy);
  • Zapłata za pomocą wybranego operatora płatności.
 5. Płatności są obsługiwane za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności przelewy24.pl.
 6. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
 7. Na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail będą wysłane informacje dotyczące Zamówienia, a także, po opłaceniu Zamówienia, dostęp do Produktu.
 8. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Klienta w czasie co najmniej roku od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w kursie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Administratora i nie stanowią podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi.

ROZDZIAŁ 5. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub działaniami Administratora.
 2. Reklamacje należy składać poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora info@kurs-fotografii.com lub listownie na adres stałego miejsca wykonywania działalności.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

ROZDZIAŁ 6. PRODUKT – KURS ON-LINE

 1. Produkty w Serwisie stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Produktu poprzez: przesłania Klientowi drogą e-mail danych dostępowych do platformy kursów on-line.
 3. Z chwilą wysłania wiadomości, o których mowa w pkt. 2 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. Klient ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może odsprzedawać czy dystrybuować zakupionego produktu.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listem na adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Administrator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu lub pod adresem: kurs-fotografii.com/polityka-prywatnosci/
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Administratora.
 2. Wszelkie treści, logotypy, nazwy własne, grafiki, filmy, teksty, formularze, lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 3. Klient nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części).
 4. Klient nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w części lub w całości produktu,
 5. Klient nie może odpłatnie lub nieodpłatnie rozpowszechniać produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, lub innych kodów komputerowych naruszających Serwis.

ROZDZIAŁ 10. PRAWA ADMINISTRATORA I ZAGROŻENIA

 1. Administrator ma prawo do okresowego zawieszenia działalności Serwisu w przypadku wystąpienia awarii, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Serwisu, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator każdorazowo poinformuje Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych Serwisu poprzez wysłanie wiadomości mailowej.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 5. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu jest możliwość „zawirusowania” systemu. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), w program antywirusowy i stale go aktualizował.

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Umowy Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy zawieraniu Umowy.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Administratorem i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Administratora.
 5. Dane do kontaktu z Administratorem: Marcin Plezia, ul. Lubelska 13B/58, 35-241 Rzeszów, e-mail: info@kurs-fotografii.com, tel.790 661 721